Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Kollégiumi étkezés
......................................
 
 
Jubileumi kiadvány

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe jubileumi kiadványunkat!
Részletek>>

KEOP pályázat - Apor Alapítvány
Adónk 1%-a

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk: 19112958-1-08

A kedvezményezett neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!

 

Aktualitások
Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Nevelés – Nevelési területek és a kollégiumi csoportfoglalkozások

 Nevelési területek és a kollégiumi csoportfoglalkozások tematikus beosztása a kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján intézményünk pedagógiai programjában
 
A tanulás tanítása
A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének el segítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát.
 
1.Különböző tanulási technikák és módszerek alkalmazása
2.A megszerzett és elsajátított ismeretek értelmezése és rendezése
3.A könyvtárhasználat rendje és módszerei
 
 
Az erkölcsi nevelés
A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelő tanárok példamutatása segítse a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segít készség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység.
 
1.Az erkölcsi érzék fejlődése és szerepe
2.Felelősség és kötelességtudat
3.A munka megbecsülése
4.Mértéktartás, együttérzés, segítőkészség
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát.
 
1.Közösséghez tartozás, hazaszeretet
2.Nemzeti, nép kultúránk értékei, hagyományai
3.A hazánkban élő nemzetiségek kulturális szokásai, emlékei, jelene
4.Nemzetünk kapcsolódása Európához
 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését. A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit is jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén számára egyaránt. Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot teremt az egyéni célok és a közösségi jó között.
 
1.A demokratikus jogállam felépítése
2.A felelős állampolgári magatartás jelentősége
3.A demokrácia elvei és gyakorlati megvalósulása
4.A cselekvő állampolgári magatartás és törvénytisztelet
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadására. Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban.
 
1.Az önismeret és társas kapcsolati kultúra
2.Az empátia és mások elfogadása
3.A tudás és tapasztalat jelentősége
4.A társas kommunikáció
 
 
A családi életre nevelés
A család mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi közösség kialakításában.
Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van.
 
1.A család szerepe, jelentősége az egyén életében
2.Együttműködés és felelősségvállalás a családban
3.Szexuális kultúra
4.Családtervezés
5.Konfliktusok a családban
 
 
Testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a fiatalok számára. A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és fejlesztéséhez.
 
1.Egészséges életmód és életvitel
2.A sport hatása a lelki egyensúly megteremtésében és megőrzésében
3.Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója.
 
1. felelősségvállalás és szolidaritás
2.Önkéntes feladatvállalás másokért
3.Összetartás és együttérzés
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet megóvásának. A kollégiumi diáknak lehetősége van megtanulni, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre.
 
1.A természet és az emberi környezet egymásra hatása
2.Természeti erőforrásaink védelme
3.Ipari termelés és a környezet védelme
4.’Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan’
 
 
Pályaorientáció
A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát. A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra megfelelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. A pályaválasztáson túl egyben felkészülhetnek a választott életpályára is.
 
1.Tevékenységek és szakmák jellemzői
2.Különféle életpályák bemutatása
3.A munka világa és jellemzői
4.Továbbtanulási lehetőségek
 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium megfelelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára. Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt módon kialakítani. Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén. Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából adódó helyzetek.
 
1.A gazdaság működésének alapjai
2.A családi gazdálkodás
3.Munka, fogyasztás és gazdálkodás
4.Pénzkezelés technikái
5.Vállalkozás és kockázat
 
 
Médiatudatosságra nevelés
A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára.
 
1.A média társadalmi szerepe
2.A reklám és a fogyasztás összefüggése
3.Médiatartalmak és a valóság összefüggése
4.Az internet használatának szabályai, a helyes etikai magatartás és felelősség
5.A számítógép, az internetfüggőség veszélyei